Skip to main content
Giới thiệu Tòa án nhân dân Tỉnh Trà Vinh

Giới thiệu Tòa án nhân dân Tỉnh Trà Vinh

img

I. SƠ LƯỢC VIỆC THÀNH LẬP TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Ngày 13 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Chính phủ lâm thời Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ký ban hành Sắc Lệnh số 33c thiết lập các Toà án Quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành Toà án Việt Nam.

Riêng ở tỉnh Trà Vinh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, ngay sau khi ký hiệp định Pari đầu năm 1973. Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã được thành lập để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền Cách mạng được đồng bộ và hoạt động có hiệu quả nhằm bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng sau khi ta giành được chính quyền và trong thời gian này Toà án tỉnh đã xét xử hàng chục vụ án hình sự nhằm nghiêm trị bọn ác ôn, gián điệp trong bộ máy Ngụy quân, Ngụy quyền có nhiều nợ máu với Cách mạng, với nhân dân, phục vụ có hiệu quả cho công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở tỉnh giành thắng lợi vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tháng 2/1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ban hành nghị định về việc giải thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam. Theo nghị định này ở miền Nam có 21 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh được sáp nhập thành tỉnh Cửu Long. Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng được hợp nhất thành Tòa án nhân dân tỉnh Cửu Long.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA TAND HAI CẤP TỈNH TRÀ VINH, TỪ NĂM 1992 ĐẾN NĂM NAY :

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII đã ra quyết định tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Ngày 5/5/1992 tỉnh Trà Vinh chính thức đi vào hoạt động, theo đó Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh được tái lập, chỉ có 4 cán bộ chuyển từ Tòa án nhân dân tỉnh Cửu Long (cũ) về, Trụ sở làm việc phải sử dụng chung với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, một trụ sở từ thời kỳ Pháp để lại, trang thiết bị làm việc còn thiếu thốn không đảm bảo hoạt động.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác xét xử với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao cả về số lượng và chất lượng giải quyết các loại án góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Đã đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiệm trọng, phức tạp, thu hút sự quan tâm của dư luận như: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại công ty xuất nhập khẩu huyện Trà Cú, vụ án “Sử dụng trái phép tài sản” xảy ra tại Công ty xuất nhập khẩu Trà Vinh, vụ án “Phá rối an ninh” ở Công ty giày da Mỹ Phong, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh .... Bằng hoạt động của mình Tòa án xét xử kịp thời nghiêm khắc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội tham nhũng, các tội xâm phạm tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của công dân và các tội xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Thông qua các phiên tòa, đã vạch trần âm mưu của các thế lực phản động phá hoại sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, những hành động tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đến nay, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã có nhiều thay đổi, từ chỗ cán bộ thiếu và yếu đã được quan tâm đào tạo cả về chính trị lẫn nghiệp vụ chuyên môn, đội ngũ cán bộ công chức của Tòa án hai cấp trong tỉnh đã trưởng thành nhanh chóng với số lượng cán bộ, công chức. Trụ sở làm việc của Toà án nhân dân tỉnh cũng như trụ sở làm việc của Toà án nhân dân các huyện, thành phố cũng đã được xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp mở rộng đáp ứng kịp thời cho tình hình nhiệm vụ chính trị; trang thiết bị phục vụ cho làm việc và xét xử cũng được đầu tư đáng kể đảm bảo ổn định phục vụ cho hoạt động của Toà án. Hiện nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị cấp huyện bao gồm: thành phố Trà Vinh; Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành và thị xã Duyên Hải.

Hơn 25 năm xây dựng, TAND tỉnh Trà Vinh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó. Hệ thống tổ chức của Tòa án ngày càng được củng cố và kiện toàn với 186 biên chế được phân bổ. Trong đó, biên chế Thẩm phán Tòa án tỉnh là 10, biên chế Thẩm phán Tòa án cấp huyện là 66. Số lượng Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 213 vị (cấp tỉnh là 25 vị). Công tác tổ chức cán bộ luôn được lãnh đạo Tòa án quan tâm, nên về trình độ chuyên môn, tất cả các Thẩm phán và thư ký Tòa án đều có trình độ cử nhân luật, trong đó có 14 thạc sĩ luật; về chính trị thì hầu hết đội ngũ thẩm phán trong toàn ngành đều qua các lớp từ trung, cao cấp đến cử nhân chính trị. Đội ngũ cán bộ công chức và cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân hai cấp cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chính trị tại địa phương và yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

img


cdscv