Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 3.2020

Tháng 3/2020

TT

Ngày, tháng, năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư ký ghi biên bản

Địa điểm

tiếp công dân

1

02/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Trịnh Minh Tự

P Chánh án

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

2

03/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Trịnh Minh Tự

P Chánh án

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

3

04/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

4

05/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Ngô Đê

Phó Chánh án

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

5

06/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

6

09/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

7

10/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

8

11/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Văn Việt

Chánh án

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

9

12/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Văn Việt

Chánh án

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

10

13/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

11

16/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Văn Việt

Chánh án

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

12

17/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Văn Việt

Chánh án

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

13

18/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Văn Việt

Chánh án

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

14

19/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Ngô Đê

Phó Chánh án

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

15

20/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Tống Văn Viên

Phó Chánh án

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

16

23/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

17

24/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

18

25/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

19

26/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Tống Văn Viên

Phó Chánh án

Bùi Thị Quế Xuyên

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

20

27/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Trịnh Minh Tự

Phó Chánh án

Ngô Văn Chí

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

21

30/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh

22

31/3/2020

TAND tỉnh Trà Vinh

Lê Thành Trung

Chánh Văn phòng

Nguyễn Chí Thanh

Phòng tiếp dân

TAND tỉnh Trà Vinh


cdscv