Skip to main content

Tuần 04 từ ngày 23/3/2020 – 27/3/2020

Tuần 04 từ ngày 23/3/2020 – 27/3/2020

Thứ/Ngày

Chánh án

Lê Văn Việt

Phó Chánh án

Trịnh Minh Tự

Phó Chánh án

Ngô Đê

Phó Chánh án

Tống Văn Viên

Thứ Hai

Ngày 23/3

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 24/3

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hop Chi bộ

Thứ Tư

Ngày 25/3

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Hop Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Hop Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Hop Chi bộ

Làm việc tại cơ quan

Hop Chi bộ

Thứ Năm

Ngày 26/3

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu Ngày 27/3

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tuần 2 từ ngày 10/06/2019 – 14/06/2019

Thứ/Ngày

Chánh án

Lê Văn Việt

Phó Chánh án

Trịnh Minh Tự

Phó Chánh án

Ngô Đê

Phó Chánh án

Tống Văn Viên

Thứ hai

Ngày 10/06

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 11/06

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 12/06

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 13/06

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu Ngày 14/06

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 15/06

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 16/06

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Tuần 3 từ ngày 17/12/2018 – 23/12/2018

Thứ/Ngày

Chánh án

Lê Văn Việt

Phó Chánh án

Trịnh Minh Tự

Phó Chánh án

Ngô Đê

Phó Chánh án

Tống Văn Viên

Thứ hai

Ngày 17/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Thứ ba

Ngày 18/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Thứ tư

Ngày 19/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Tập huấn án Hành chính tại Vũng Tàu

Thứ năm

Ngày 20/12

Sáng

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu Ngày 21/12

Sáng

Chiều

Họp Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 22/12

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 23/12

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Tuần 4 từ ngày 24/12/2018 – 31/12/2018

Thứ/Ngày

Chánh án

Lê Văn Việt

Phó Chánh án

Trịnh Minh Tự

Phó Chánh án

Ngô Đê

Phó Chánh án

Tống Văn Viên

Thứ hai

Ngày 24/12

Sáng

Chiều

Tập huấn trực tuyến

TANDTC

Tập huấn trực tuyến

TANDTC

Tập huấn trực tuyến

TANDTC

Tập huấn trực tuyến

TANDTC

Thứ ba

Ngày 25/12

Sáng

Chiều

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Thứ tư

Ngày 26/12

Sáng

Chiều

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân đợt 2-2018

Thứ năm

Ngày 27/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu Ngày 28/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ bảy Ngày 29/12

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật Ngày 30/12

Sáng

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Thứ hai Ngày 31/12

Sáng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


cdscv